>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر بسترهای بدون خاک بر کیفیت میوه چهار رقم گوجه‌‌فرنگی گلخانه‌‌ای  
   
نویسنده دالوند سپیده ,عالم زاده انصاری ناصر ,مرتضوی محمدحسن
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1395 - دوره : 17 - شماره : 4 - صفحه:377 -388
چکیده    از مهم ترین عامل های تعیین کننده کیفیت میوه گوجه فرنگی، رنگ، اندازه، سفتی بافت، اسیدیته، ماده های جامد محلول، ویتامین c و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه می باشد. برای بررسی اثر بستر کشت بر ویژگی های کیفی رقم های گوجه فرنگی گلخانه ای، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل چهار بستر باگاس (تفاله نیشکر) پوسیده، باگاس پوسیده+پرلایت (1:1 حجمی)، کوکوپیت، کوکوپیت+پرلایت (1:1 حجمی) و فاکتور دوم شامل چهار رقم گوجه فرنگی شقایق، پردیس، والورو و ازمیر بود. نتیجه های آزمایش نشان داد که نوع بستر کشت بر لیکوپن و کارتنوئید بافت میوه و مقدار روشنایی رنگ میوه (مولفه l*) اثر معنی داری داشت. رقم بر قطر، ماده خشک و رنگ ظاهری میوه اثر معنی دار داشت. برهمکنش بستر کشت و رقم بر ویژگی های طول، سفتی بافت، اسیدیته قابل تیتر، ماده های جامد محلول، مقدار ویتامین c و ظرفیت آنتی اکسیدانی بافت میوه در سطح احتمال 1% معنی دار شد. بیشترین مقدار سفتی بافت در رقم پردیس در بستر کوکوپیت+پرلایت (12.18 نیوتن) دیده شد. هم چنین برای بهبود کیفیت میوه گوجه فرنگی رقم شقایق بستر کشت باگاس+پرلایت پیشنهاد می شود.
کلیدواژه باگاس، پرلایت، ظرفیت آنتی‌‌اکسیدانی، کوکوپیت، لیکوپن
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده کشاورزی, ایران
 
   Effect of Soilless Substrates on Fruit Quality of Four Greenhouse Tomato Cultivars  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved