>
Fa   |   Ar   |   En
   نثر پژوهی ادب فارسی   
سال:1392 - دوره:16 - شماره:33


  tick  انتقاد بیهقی با انتخاب هدفمند اشعار دیگران - صفحه:179-199

  tick  برخی لغات وتعبیرات نویافته در دیوان بدرچاچی - صفحه:229-253

  tick  بررسی معنایی فعل مرکب در زبان فارسی - صفحه:305-325

  tick  بررسی نمادهای مشترک سه یار مولانا - صفحه:275-304

  tick  بررسی چگونگی زاویه دید و انواع راوی در داستان های خردسالان - صفحه:133-151

  tick  تطبیق دیدگاه های ابن طباطبا با آراء منتقدان دیگر - صفحه:327-354

  tick  ساختار بن مایه ها در حسین کُرد شبستری، شیروَیه نامدار و مَلِک جمشید - صفحه:47-85

  tick  طرح مباحث اغراق، التفات، انسجام، گفت و گو و لحن در علم معانی - صفحه:255-273

  tick  طرزی افشار و فرایند تغییر مقوله - صفحه:87-104

  tick  مقایسه برخی ویژگی های سبکی دو کتاب «عقدالعلی» و «سمط العلی» - صفحه:27-46

  tick  مقایسه سیر تکاملی نماد آینه در شعر صائب و سیدای نسفی - صفحه:153-177

  tick  مقایسه و تطبیق غزلیات جلال الدین عضد با غزلیات سعدی - صفحه:201-227

  tick  نقد و تحلیلی بر مبحث پرسش در کتاب‌های بلاغی فارسی - صفحه:1-26

  tick  نقش طلسم و جادو و برخی صنایع غریبه در داستان های هزار و یک شب - صفحه:105-132
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved