>
Fa   |   Ar   |   En
   نثر پژوهی ادب فارسی   
سال:1391 - دوره: - شماره:31


  tick  احوال و مقامات عرفانی(پیدایش، سیر و بالندگی آن در بازه زمانی قرن اول تا پایان قرن پنجم هجری) - صفحه:125-156

  tick  اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبی قدمای ما - صفحه:299-320

  tick  بازتاب وجه تسمیه در ادب عرفانی - صفحه:19-40

  tick  برخی باورهای ایران باستان در دیباچه داستان بیژن و منیژه - صفحه:1-18

  tick  بررسی و تحلیل موضوعی معراج نامه هایِ امیرخسرو دهلوی - صفحه:103-124

  tick  بررسی وجود واکه مرکب در فارسی - صفحه:261-276

  tick  جایگاه دل درعرفان اسلامی با تکیه بردیدگاه مولانا - صفحه:277-298

  tick  درست و نادرست در شرح حال قاسمی حسینی گنابادی (جنابدی) - صفحه:41-76

  tick  رد پای داستان پرندگان«منطق الطیر» عطار درداستان اسطقس سیمین دانشور - صفحه:203-228

  tick  ساختارها و ابزارهای ایجاد خنده در لطایف فارسی - صفحه:157-182

  tick  سبک راستین و عوامل محدود کننده آن در ادبیات - صفحه:321-349

  tick  شفافیت و تیرگی معنایی در واژگان مرکب (عنصر غیر فعلی و ستاک حال) - صفحه:77-102

  tick  معرفت شناسی تطبیقی مفهوم «زن» در جهان متنی شعر شاعران زن معاصر (پروین،فروغ،صفارزاده و راکعی) - صفحه:229-260

  tick  هنجار گریزی در شعر حسین منزوی - صفحه:350-373

  tick  گذشت زمان و اختلاف در روایات صوفیان - صفحه:183-202
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved