>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1386 - دوره:20 - شماره:4


  tick  اثر تنش شوری بر باززایی گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.) - صفحه:311-326

  tick  اثر رتینوئیک اسید تزریقی در پوسته هسته اکومبنس بر دریافت غذا و وزن بدن موشهای صحرایی نر - صفحه:438-446

  tick  بررسی آلودگی ماهیان اقتصادی تالاب بوجاق کیاشهر به انگل Diplostomum Spathaceum (Rudolphi, 1819) - صفحه:418-429

  tick  بررسی ارتباط ژنتیکی بین جمعیتهای خفاش گوش موشی کوچک (Myotis Blythii) شمال دشت بین النهرین و کوههای زاگرس میانی در غرب ایران - صفحه:406-417

  tick  بررسی بازگشت پروتئینها از دستگاه گلژی به شبکه آندوپلاسمی در سلولهای هیبریدومای موش - صفحه:468-476

  tick  بررسی بیوسیستماتیک (مورفولوژی، کاریولوژی و مورفومتری) دوزیستان بی دم (Anura) استان مرکزی - صفحه:458-467

  tick  بررسی تداخل اثر اکسی توسین و گیرنده های آلفا-2 آدرنرژیک هسته لوکوس سرولئوس بر اضطراب ناشی از ارتفاع در موش صحرایی نر - صفحه:430-437

  tick  بررسی تنوع گونه ای گیاهان جنگل حفاظت شده کلارآباد در سطح گروه های اکولوژیک - صفحه:353-362

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مهم دانه در ده رقم کنجد(Sesamum Indicum L.) - صفحه:327-333

  tick  بررسی رویان زایی بدنی و تولید گیاهچه های نوپدید در کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:344-352

  tick  بررسی مورفومتریک و مریستیک جمعیتهای محدود ماهی گورخری (Aphanius Vladykovi, Coad 1988) - صفحه:447-457

  tick  تاثیر غلظتهای کم روغنهای گیاهی در افزایش تولید کلاولانیک اسید توسط Streptomyces Clavuligerus - صفحه:383-390

  tick  تاثیر کلرید سدیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام خلر (Lathyrus Sativus L.) - صفحه:363-374

  tick  تاثیر پلی مرفیسم ناحیه 1171-ژن ماتریکس متالوپروتئیناز -3 بر سرطان پستان در جمعیت اصفهان - صفحه:399-405

  tick  تنوع گونه ای گیاهان علفی در رابطه با عوامل فیزیوگرافیک در اکوسیستمهای جنگلی زاگرس میانی - صفحه:375-382

  tick  جداسازی، تخلیص، شناسایی و سازش باکتریهای مزوفیل معدن مس سرچشمه - صفحه:391-398

  tick  مقایسه کنترل شیمیایی و دگر آسیبی علفهای هرز در نخود تحت شرایط دیم - صفحه:334-343
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved