>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1385 - دوره:19 - شماره:1


  tick  اثرات دگرآسیبی اسانس گیاه مورخوش بر جوانه زنی بذور و رشد دانه گیاهان زراعی گوجه فرنگی و گندم - صفحه:19-28

  tick  اسناد تشخیص (Barbus Plebejus Bonaparte (1832 گونه معتبر از خانواده کپور ماهیان در ایران - صفحه:109-115

  tick  بررسی اثر دگر آسیبی دو رقم کلزا بر شاخص جوانه زنی سویا - صفحه:54-63

  tick  بررسی اثرات دمای محیط ریشه، اندازه پیاز و جیبرلین بر اندامهای زیرزمینی زعفران زراعی (Crocus Sativus L.) - صفحه:5-18

  tick  بررسی فعالیت بیوکنترلی مخمر Metschenikowia Pulcherrima جداسازی شده از سطح میوه ها علیه بیماریهای بعد از برداشت سیب - صفحه:64-76

  tick  بررسی مقاومت به مواد ضد میکربی در سویه های سودوموناس جدا شده از فرآورده های بهداشتی - صفحه:77-86

  tick  تاثیر باندهای مختلف اشعه ماوراء بنفش بر عوامل فیزیولوژیکی و ریخت شناسی فلفل (Capsicum Annuum L.) - صفحه:43-53

  tick  شناسایی ارقام مقاوم نخود در مقابل پاتوتیپهای عامل بیماری برق زدگی در ایران - صفحه:29-42

  tick  کلید شناسایی سخت بالپوشان خانواده Meloidae در استان تهران - صفحه:87-97

  tick  مقایسه اثر هورمونهای جنسی بر فعالیت حرکتی در حضور عصاره هیدروالکلی بابونه در موشهای کوچک آزمایشگاهی نر و ماده بالغ فاقد غدد جنسی - صفحه:98-108
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved