>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1384 - دوره:18 - شماره:3


  tick  اثر آزوسپیریلوم و اسیدیته قلیائی آب آبیاری بر عملکرد دانه میزان پروتئین ارقام زراعی گندم - صفحه:248-260

  tick  اثرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ناشی از آلودگی سرب در دانه رستهای ذرت(Zea Mays L.) - صفحه:228-236

  tick  بررسی اثرات مقادیرمختلف پروتئین سویا بر لیپیدها و لیپوپروتئینهای موشهای صحرایی نر هیپرکلسترولمیک - صفحه:201-209

  tick  بررسی ساختار تشریحی برگ در گونه هایAegilops Sp. L.در ایران - صفحه:237-247

  tick  بررسی میزان تولید و فعالیت آنزیم بتا 1 و 3 گلوکاناز در جدایه های مختلف قارچ تریکودرما - صفحه:261-271

  tick  بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی لای ماهی (Tinca Tina, L.)تالاب امیر کلایه لاهیجان - صفحه:180-190

  tick  تأثیر غلظت های مختلف از اسکوربات بر پارامترهای اسپرمی در گاو - صفحه:191-200

  tick  جمع آوری و شناسایی گونه های جنس Gammarusدر رودخانه زاینده رود - صفحه:218-227

  tick  دیرین جانورشناسی همسترها (Rodentia: Cricetidae) از رسوبات دوران چهارم در غار کانی میکائیل استان کردستان، غرب ایران - صفحه:210-217
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved