>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی ایران   
سال:1388 - دوره:22 - شماره:2


  tick  اثر تماسی شبه هورمون جوانی فنوکسی کارب بر رشد و تولید مثل سوسری آلمانی (Dictyoptera: Blatterllidae) Blattella Germanica - صفحه:343-354

  tick  اثر هیپوگلیسیمی و هیپولیپیدی عصاره هیدرو الکلی کنگر فرنگی در رت های دیابتی شده با آلو کسان منوهیدرات در مقایسه با گلی بنکلامید - صفحه:371-377

  tick  اثرات تزریق هورمون های Gnrha,Hcg و عصاره هیپوفیز روی پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی درماهی قرمز(Carassius Auratus Gibelio) - صفحه:333-342

  tick  افزایش تولید کلاولانیک اسید توسط Streptomyces Clavuligerus با بهینه سازی میزان اکسیژن محلول و دور همزن - صفحه:259-270

  tick  بررسی اثر مقدار اضافی عنصر روی (Zinc) بر القای تنش اکسیداتیو و تجمع برخی عناصر در گیاه نعناع سبز (Mentha Spicata) - صفحه:218-228

  tick  بررسی امکان پرورش سوسک شاخک بلند سارتا (Aeolesthes Sarta Solsky Col: Cerambycidae روی محیط غذایی مصنوعی و مطالعه ی برخی از خصوصیات زیستی آن - صفحه:354-362

  tick  بررسی تاثیر اسانس سه گونه مرزه (S.Bachtiarica و S.Edmondi,Satureja Mutica) بر سالمونلا پاراتیفی - صفحه:249-258

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی خربزه ایرانی (Cucumis Melo L.) با استفاده از نشانگر های ملکولی بین ریزماهواره ای (Issr) - صفحه:271-281

  tick  بررسی توارث تحمل به علف کش گلایفوسیت در نسل اول گیاهان تراریخت کلزا(Brassica Napus) با ژن جهش یافته Epsps باکتریایی - صفحه:282-292

  tick  بررسی کاریولوژیکی بعضی از جمعیت های گونه های تتراپلوئید جنس اسپرس ( Onobrychis) موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران - صفحه:321-332

  tick  بررسی وضعیت عناصر مس و روی در خاک و ریشه گیاهان میکوریزی مناطقی از استان کرمان - صفحه:237-248

  tick  تاثیر شیکونین داروی گیاهی مورد استفاده در آسیای شرق برفعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکرو گلیا در In Vitro - صفحه:300-311

  tick  تغییر نفوذپذیری غشاهای زیستی و فعالیت های آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه سویا در پاسخ به دمای پایین - صفحه:229-236

  tick  رابطه بین برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی منی فیل ماهی (Huso Huso Linnaeus 1758) در حوضه جنوب شرقی دریای خزر - صفحه:312-320

  tick  معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در جنگل های شرق دودانگه ساری، استان مازندران - صفحه:193-203

  tick  معرفی کفشدوزک Oenopia Conglobata (L.) بعنوان شکارگر شته نارون Tinocallis Saltans Nevsky در استان گیلان و بررسی زیست شناسی آن در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:363-369

  tick  مقایسه الگوی بیان پلی پپتیدها در گیاهچه زیتون تجت شرایط تنش شوری با گیاهچه شاهد در شرایط غیر تنش - صفحه:293-299

  tick  مقایسه گرده شناختی گیاهان در ماههای مختلف فعالیت زنبور عسل در منطقه سیراچال استان تهران - صفحه:204-217
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved