>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان  
   
نویسنده عسگری منصور ,آذربایجانی کریم ,طیبی کمیل ,واعظ برزانی محمد
منبع اقتصاد و الگوسازي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 2-3 - صفحه:97 -132
چکیده    هدف از این مقاله، ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد کینزی جدید جهت ارزیابی اثر سیاست توسعه صادرات غیرنفتی بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه‏گذاری، نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره داخلی و نرخ ارز در قتصاد ایران. در این مطالعه شوک توسعه صادرات به عنوان منیع نوسان در چرخه‏های تجاری اقتصاد ایران تعریف شده‏است. در این تحقیق شبیه‏سازی‏ و حل (کالیبراسیون) مدل با استفاده از داده‏های فصلی در طی دوره (4)88(1)1350 به قیمت‏های ثابت 1380 و برآوردگر بیزین انجام شده‏است. نتایج حاصل از حل مدل، نشان دهنده آن است مدل مورد استفاده برای شبیه‏سازی اقتصاد ایران تا حدود خیلی زیادی مناسب است. هم‏چنین نتایج نشان می‏دهد که شوک صادراتی سبب افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف، سرمایه‏گذاری و تراز تجاری می‏گردد که بیشترین افزایش مربوط به تولید ناخالص داخلی و پس از آن سرمایه‏گذاری است. در کوتاه‏مدت، میان‏مدت و بلندمدت شوک‏ سیاست توسعه صادرات از مهم‏ترین عوامل نوسان‏های رشد تولید ناخالص داخلی است که حدود 40 درصد از واریانس خطای پیش‏بینی رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می‏دهد.
کلیدواژه سیاست توسعه صادرات غیرنفتی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، ایران
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران. موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, گروه اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی vaez@ase.ui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved