>
Fa   |   Ar   |   En
   ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه  
   
نویسنده اکبرپور روشن نرگس ,حاجی کرمی مرضیه
منبع اقتصاد و الگوسازي - 1393 - دوره : 5 - شماره : 1-2 - صفحه:169 -193
چکیده    هدف این مقاله بررسی ارتباط بین تغییر ترکیب مالیاتی و رشد بلندمدت با استفاده از داده‌های 37 کشور درحال توسعه آسیایی و آفریقایی شامل ایران، طی دورۀ 2012-1972 است. بدین منظور، اثر تغییر در اجزاء تشکیل دهندۀ درآمدهای مالیاتی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که حرکت از سمت مالیات‌های بر مصرف و دارایی به سمت مالیات‌های درآمدی بر رشد اقتصادی اثری منفی دارد. سایر یافته‌های مهم این تحقیق عبارتند از: بین رشد بلندمدت و مالیات‌های بر فروش و دارایی ارتباطی قوی و مثبت وجود دارد؛ انتقال از مالیات‌های درآمدی به مالیات­ بر دارایی، بیشتر از انتقال به مالیات‌های بر مصرف و فروش، رشد بلندمدت را افزایش می‌دهد؛ مالیات بر ارزش افزوده و فروش بر رشد بلندمدت اثری مثبت و معنادار دارد.
کلیدواژه رشد اقتصادی، ترکیب مالیاتی، کشورهای در حال توسعه، روش میانگین گروهی تلفیقی(Pmg)
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
پست الکترونیکی m_hajikarami@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved