>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عوامل اجتماعیاقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران  
   
نویسنده عرب مازار عباس ,علی پور محمد صادق ,زارع نیاکوکی یاسر
منبع اقتصاد و الگوسازي - 1393 - دوره : 5 - شماره : 1-2 - صفحه:75 -91
چکیده    زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور نقش مهم و اثر‌گذاری در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. به دلیل تحولات دهه‌های اخیر، اشتغال به مطالبه اقتصادی برای تعداد زیادی از زنان بخصوص زنان با تحصیلات دانشگاهی تبدیل شده است. از آنجا که اشتغال زنان تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مختلفی است؛ بنابراین تمرکز صرف بر یکی از این جنبه‌ها نمی‌تواند بیان‌کننده واقعیت این موضوع باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعیاقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران است. برای این مهم از مدل لوجیت و همچنین داده‌های هزینه‌ـ درآمد خانوار (1390) مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج برآورد برای 5797 زن ساکن شهر و روستا در کشور نشان داد که عواملی چون تعداد افراد شاغل در خانوار، وضعیت تاهل، محل اقامت و همچنین سرپرست بودن زنان تاثیر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال آنها دارد. سن نیز به عنوان یکی از عوامل مهم دارای اثری مثبت اما غیر خطی بر اشتغال است، در حالی که تحصیلات بالاتر از متوسطه اثر معکوسی بر اشتغال زنان داشته است.
کلیدواژه اشتغال زنان، تحصیلات، سن، شهری و روستایی، مدل لوجیت
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی, Amp;, ایران, مرکز آمار ایران, پژوهشکده آمار و معاون اقتصادی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved