>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل تعیین کننده تعداد بانک در یک اقتصاد: اقتصاد ایران به چند بانک نیاز دارد؟  
   
نویسنده عرب مازار عباس ,گلوانی امیرمحمد
منبع اقتصاد و الگوسازي - 1398 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:129 -160
چکیده    بخش بانکی کشور در حال تجربه تغییراتی چون گسترش بانک‌های خصوصی‌، ادغام‌های احتمالی چندین بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی، ورشکستگی تعدادی از موسسه‌های اعتباری غیر بانکی و بانک‌ها‌ است؛ بنابراین پرداختن به تغییرات تعداد بانک‌ها با در نظر گرفتن حجم اقتصاد کشور و مقایسه با وضعیت کشورهای دیگر می‌تواند به سیاست‌گذاران و برنامه ریزان نظام بانکی کشور در ایجاد اصلاحات ساختاری و هدایت و تنظیم سیاست پولی کمک کند. در این پژوهش، شاخصی برای تعداد بانک معرفی و برای 27 کشور منتخب محاسبه شده است که  ناهمگن بودن بانک‌ها و اهمیت حجم اقتصادی کشورها در تعداد بانک‌ها را لحاظ می‌کند و لذا برای مقایسه تعداد بانک‌های کشورهای مختلف مناسب است. نتیجه محاسبه تعداد بانک‌ها، حاکی از افزایش اندازه بخش بانکی کشور در دوره مورد بررسی است و با توجه به حجم اقتصاد کشور، تعداد بانک‌های کشور کمتر از متوسط کشورهای منتخب است. در ادامه به بررسی عوامل موثر بر تعداد بانک‌‌ها با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی برای 11 کشور منتخب منا در دوره 2015-2011 پرداخته شده است. سپس با استفاده از ضرایب این الگو، تعداد بانک‌های  ایران محاسبه شده است که بیشتر از تعداد موزون بانک است. به نظر می‌رسد که با در نظر گرفتن حد متوسط کشورهای حوزه منا، تعداد بانک‌های ایران با توجه به عوامل تعیین کننده آن، باید بیشتر از وضعیت فعلی باشد.
کلیدواژه تعداد بانک، بانک معیار، متوسط دارایی بانک‌‌ها، روش داده‌های ترکیبی، کشورهای منا
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی am_galavani@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved