>
Fa   |   Ar   |   En
   آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی  
   
نویسنده محسنی حدیثه ,پهلوانی مصیب ,شهیکی تاش محمد نبی ,میرجلیلی حسین
منبع اقتصاد و الگوسازي - 1398 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:211 -240
چکیده    بانک های مرکزی به طور معمول با استفاده از ابزار سیاست پولی نسبت به نوسانات تورم و شکاف تولید واکنش نشان می دهند. با وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سیاست پولی بانک های مرکزی و اثرگذاری این سیاست ها و ابزار قیمتی مورد استفاده، در جهت برقراری تعادل پایدار از کارایی لازم برخوردار نبود. در این شرایط استفاده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف در دستور کار بانک های مرکزی قرار گرفت. استفاده از شاخص شرایط مالی، وضعیت فضای مالی موثر بر بنگاه ها و خانوارها، جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی را نشان می دهد. این مقاله با هدف شناسایی و آنالیز ساز و کار انتقال سیاست پولی، تاثیر شاخص شرایط مالی بر فعالیت های اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی سال های 1396-1385 برآورد شده است. سپس با استفاده از توزیع پیشن و پسین در الگوی خودرگرسیو برداری بیزی متغیرهای کنش و واکنش آنی برای شاخص شرایط مالی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص شرایط مالی، بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر منفی داشته و رشد اعتبارات نقش مهمی در شاخص شرایط مالی داشته است.
کلیدواژه اقتصاد ایران، الگوی B-Var، تسهیل اعتباری، تحلیل عاملی، متغیرهای کلان
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه اقتصاد, ایران, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ایران
پست الکترونیکی h.jalili@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved