>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1387 - دوره:3 - شماره:1


  tick  ارتباط بین فرهنگی دو کشور ایران و هند در خصوص ویژگی های شخصیتی و رابطه آن با خشنودی شغلی دبیران - صفحه:33-52

  tick  بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز - صفحه:153-178

  tick  بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر اکتساب سرویس والیبال، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود دانش آموزان هنرستان های پسرانه شهرستان اهواز - صفحه:121-136

  tick  بررسی رابطة ویژگی های شخصیتی (هیجان خواهی، ابراز وجود، سرسختی روانشناختی)، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز - صفحه:99-120

  tick  بررسی روابط ساده، چندگانه و تعاملی متغیرهای مهم محیطی، نگرشی، شخصیتی و عاطفی با رفتارهای نابارور در محیط کار در کارکنان یک شرکت صنعتی - صفحه:53-80

  tick  طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- منطقه اهواز - صفحه:1-32

  tick  مقایسه دانشجویان با سطوح مختلف عزت نفس از لحاظ سبک های مقابله با استرس - صفحه:81-98

  tick  مقایسه عدالت سازمانی، خشنودی شغلی و سلامت روانی کارکنان معلول و غیرمعلول سازمان های دولتی شهر اهواز - صفحه:137-152

  tick  مقایسه پیوستگی، انطباق پذیری، سطح ارتباط و رضایت زناشویی در متأهلین پرگذشت و کم گذشت اداره های دولتی شهر اهواز - صفحه:179-194
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved