>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1388 - دوره: - شماره:87


  tick  Antagonistic Effect Of 2,4-D Plus Mcpa And Clodinafop Propargyl On Wheat (Triticum Aestivum) Field Weeds In Iran - صفحه:1-18

  tick  بررسی اثر شکل تله و پخش کننده فرومون جنسی در شکار پروانه های نر جوانه خوار بلوط(Tortrix Viridana (Lep. : Tortricidae - صفحه:33-50

  tick  بررسی اثرات جانبی هشت ترکیب حشره کش مورد استفاده علیه کرم سیب، در ایجاد زنگار میوه و جمعیت لیسه سیب - صفحه:115-128

  tick  بررسی تاثیر حشره کش های ایندوکساکارب، تیودیکارب و مونوکروتوفوس بر کرم غنچه توتون (Helicoverpa Armigera (Lep. : Noctuidae در مزرعه - صفحه:67-80

  tick  بررسی جنبه هایی از تاثیر کنه کش جدید( Spirodiclofen Sc 240)در کنترل کنه های آفت درختان سیب در ایران - صفحه:81-100

  tick  سنتز و بررسی کارایی فرمون تجمعی سوسک شاخدار خرما(Oryctes Elegance) و مقایسه آن با ترکیب خارجی - صفحه:51-66

  tick  کارایی سمپاش مجهز به نازل های میکرونر(Cda) در کنترل شیمیایی پوره های سن گندم - صفحه:19-32

  tick  کارایی علف کشهای دیورون، پرومترین و آلاکلر در کنترل علف های هرز پنبه (Gossypium Hirsutum)رقم ساحل - صفحه:101-114

  tick  مطالعه کنترل موریانه های زیر زمینی در نخلستانهای منطقه سراوان با استفاده از سیستم طعمه گذاری - صفحه:1-18
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved