>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1386 - دوره:75 - شماره:1


  tick  Cybocephalus Fodori Minorگزارش سوسک شکارگر ( Col: Cybocephalidae) روی سپردار واوی پسته Lepidosaphes Pistaciae از ایران - صفحه:125-126

  tick  ارزیابی رقابت سلمه تره ( Chenopodium Album) و ذرت ( Zea Mays) با استفاده از برخی مدلهای تجربی - صفحه:13-38

  tick  اولین گزارش از سه گونه زنبور پارازیتوئید پروانه برگخوار نارون Bucculatrix Ulmella( Lep: Bucculatricidae) Z. - صفحه:123-124

  tick  اولین گزارش زنبور Metaphycus Hodzhevanishvilii Yasnosh( Hym : Encyrtidae ) از ایران - صفحه:130-130

  tick  بررسی اثرات زیرکشندگی حشره کش ایمیداکوپراید روی پارمترهای جدول زیستی شته جالیز ( Hom : Aphididae) Aphis Gossypii - صفحه:67-80

  tick  بررسی تغییرات فصلی جمعیت شته های مرکبات در شرق مازندران و توانایی گونه های مهم در انتقال ویروس تغییرات فصلی جمعیت شته های مرکبات در شرق مازندران و تواناییگونه ای مهم در انتقال ویروس تریستزای مرکبات - صفحه:39-50

  tick  بررسی توان رقابتی سیب زمینی با علف های هرز - صفحه:95-108

  tick  بررسی وضعیت سه ویروس مو در تاکستان های شمال شرق ایران - صفحه:109-120

  tick  تغییرات فصلی جمعیت شته های Brachycaudus Amygdalinusو B. Healichrysi روی درختان بادام در شهرکرد - صفحه:81-94

  tick  مقایسه زهراگینی چند جدایه Beauveria Bassiana روی حشره کامل سن گندم و تاثیر روغت های گیاهی بر جوانه زنی اسپورهای موثرترین جدایه - صفحه:51-66

  tick  نخستین گزارش از دو جنس و چهار گونه از زنبورهای خانواده Ichneumonidae از ایران - صفحه:127-129

  tick  پارازیتیسم فصلی زنجریک Empoasca Decipiens توسط زنبور Anagrus Atomus روی چهار گونه لوبیا در منطقه تهران - صفحه:1-12

  tick  گزارش جدید جنسStrongylopsis و چهار گونه از زنبورهای زیر خانواده Pimplinae از ایران ( Hym: Ichneumonidae) - صفحه:121-122
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved