>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1398 - دوره:87 - شماره:2


  tick  Relationship Between Aspergillus Flavus Growth And Aflatoxin B1 And B2 Production With Phenolic And Flavonoid Compounds In Green Hull And Kernels Of Pistachio Cultivars - صفحه:13-23

  tick  ارزیابی جمعیت گونه های رایج آفات انباری در میوه خرمای رقم زاهدی بر اساس روش طیف سنجی - صفحه:253-263

  tick  ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی Lvq4 در پیش‌بینی الگوی پراکندگی سرخرطومی‎های جنس Sitona Humeralis (Col: Curculionidae) در مزرعه یونجه شهرستان مرودشت - صفحه:173-179

  tick  بررسی ارتباط بین شدت بیماری‌زایی قارچ Gibberella Fujikuroi و جیبرلیک اسید تولید شده توسط آن در برنج رقم سپیدرود - صفحه:159-166

  tick  تعیین برخی ویژگی های مولکولی و زیستی ویروس پسوروز مرکبات آلوده کننده نارنگی انشو دیررس (Citrus Unshiu Marc) در شرق استان مازندران - صفحه:195-207

  tick  تعیین خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایه‌های Pseudomonas Syringae Pv. Syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در استان‌های خراسان رضوی و شمالی - صفحه:181-193

  tick  تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی‌های طوقه و ریشه ناشی از گونه‌های Fusarium Culmorum و F. Pseudograminearum - صفحه:265-279

  tick  رفتار پراکنش زنبور Trichogramma Brassicae در مزرعه برنج - صفحه:297-308

  tick  زیست شناسی و برآورد خسارت اقتصادی سر‌شاخه‌خوار‌هلو Anarsia Lineatella (Lepidoptera:Gelechiidae) در باغ های بادام شهرستان سامان - صفحه:241-251

  tick  شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato Virus Y)در مزارع توتون استان گلستان - صفحه:227-240

  tick  کارایی قارچ کش بیولوژیک حاصل از جدایه های جهش یافته تریکودرما درکنترل بیماری پوسیدگی ذغالی سویا - صفحه:209-226

  tick  مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه برنج ناشی از با استفاده از برخی قارچ‌های اندوفیت - صفحه:281-296

  tick  پارامترهای رشد جمعیت Brevicoryne Brassicae (Hem.: Aphididae) روی ارقام مختلف کلزا - صفحه:167-171

  tick  گزارش کوتاه علمی - صفحه:309-310
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved