>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1380 - دوره:69 - شماره:2


  tick  آلودگی تعدادی از هیبریدهای ذرت دانه ای به افلاتوکسین های B1,B2 قارچ مولد آن در مرزرعه

  tick  ارزیابی خسارت کمی حشرات کامل سن معمولی گندم در منطقه قزوین

  tick  بررسی تاثیر جدایه های ایرانی روی ملخ

  tick  بررسی تاثیر دزهای مختلف چهار حشره کش بر میزان مرگ و میر و طول عمر پارازیتوئید لارو سرخرطومی برگ یونجه

  tick  بررسی مقاومت و حساسیت یازده کلن صنوبر نسبت به شته مومی صنوبر در استان زنجان

  tick  بررسی نقش پارازیتوئیدها در کنترل طبیعی گونه های غالب در علف زارهای شمال شرقی انگلستان

  tick  بررسی وجود ویروس گرانولوزیس کرم سیب در باغهای سیب ایران

  tick  تاثیر فواصل ردیف کاشت و دوره های عاری از علف هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد

  tick  جداسازی و شناسایی پروتئین ضد یخ از سن معمولی گندم

  tick  معرفی سه گونه جدید لارو کنه از زیر خانواده انگل ملخهای شاخک کوتاه از نواحی ورامین و کرج

  tick  مقایسه واکنشهای تابعی و عددی پارازیتوئید تخم سن گندم پرورش ...

  tick  گونه هایی از کنه های اوریباتید مزارع پنبه دشت مغان
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved