>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1383 - دوره:72 - شماره:1


  tick  آستانه خسارت اقتصادی رقابت خردل وحشی (Sinapis Arvensis L.) در گندم پاییزه (Triticum Aestivum L.) - صفحه:113-128

  tick  اثر مشتقات چریش ، Azadirachta Indica بر نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne Javanica در گوجه فرنگی - صفحه:69-90

  tick  ارزیابی قدرت رقابت برخی از ژنوتیپ های گندم زمستانه (Triticum Aestivum L.) در مقابل علف های هرز با تاکید بر ناخنک (Goldbachia Laevigata Dc) و یولاف وحشی (Avena Ludoviciana Dur) در منطقه کرج - صفحه:91-112

  tick  بررسی اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک لوبیا رقم درخشان - صفحه:31-50

  tick  بررسی امکان استفاده از باکتریهای آنتاگونیست برای کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه پنبه در گلخانه - صفحه:51-68

  tick  بررسی بیولوژی پشه گل آذین انبه در استان هرمزگان - صفحه:19-30

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی گروههای سازگار رویشی قارچ Fusarium Oxysporum F.Sp.Betae در مزارع چغندر قند استان خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی Rapd - صفحه:1-18

  tick  بررسی جمعیت و درصد آلودگی کرم های پیله خوار (Helicoverpa Spp.) در کشت های انتظاری و بهاره نخود - صفحه:129-140
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved