>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1389 - دوره:78 - شماره:1


  tick  Induction Of Systemic Resistance In Tomato Plants To Fusarium Oxysporum F. Sp. Lycopersici Causal Agent Of Fusarium Wilt Of Tomato By Non-Pathogenic F. Oxysporum Under Greenhouse Conditions - صفحه:15-32

  tick  Study On Dielofop-Methyl Resistance In Wild Oat(Avena Ludoviciana): A Comparison Between The Whole Plant And The Seed Bioassays - صفحه:1-14

  tick  اولین گزارش چهار گونه کنه از خانواده تترانیکیده (Acari: Tetranychidae) در ایران - صفحه:121-125

  tick  بررسی اثر آبیاری و کود نیتروژن بر رشد چغندرقند و تغییرات جمعیت زنجرک چغندرقند (Empoasca Decipiens (Hom.: Cicadellidae و تریپس پیاز (Thrips Tabaci (Thys.: Thripidae - صفحه:61-80

  tick  بررسی زیست شناسی پروانه جوانه خوار زیتون (Palpita Unionalis (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای زنجان (طارم علیا) - صفحه:1-24

  tick  بررسی فاکتورهای بیماری زایی در قارچ Blumeria Graminis F. Sp. Tritici عامل بیماری سفیدک سطحی گندم در مناطق مختلف کشور با کاشت خزانه تله - صفحه:97-106

  tick  بررسی نقش پایه ژنوتیپ هایی از درخت به (Cydonia Oblonga) بر حساسیت به بیماری آتشک - صفحه:25-42

  tick  تاثیر حشره کش ایمیداکلوپراید روی درصد جوانه زنی کنیدیوم و رشد میسلیوم قارچ های Beauveria Bassiana و Lecanicillium Muscarium در شرایط آزمایشگاه - صفحه:113-119

  tick  تعیین جمعیت و رژیم غذایی دلیجه کوچک (Falco Naumanni) در استان های تهران و گلستان - صفحه:43-60

  tick  مقایسه حشره کش های رایج با روغن معدنی در کنترل Pulvinaria Aurantii در باغ های مرکبات مازندران و اثر آن ها بر کنه های فیتوزئید - صفحه:81-95

  tick  مقایسه قدرت پرواز زنبور پارازیتویید (Trichogramma Brassicae (Hym.:Trichogramatidae در نسل های مختلف آزمایشگاهی - صفحه:107-112

  tick  پارازیتوییدهای شب پره پوستخوار میوه پسته (گزارش کوتاه علمی) - صفحه:129-130

  tick  گزارش زنبور پارازیتوئید (Praon Gallicum (Hym.: Braconidae, Aphidiinae از ایران (گزارش کوتاه علمی) - صفحه:127-128
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved