>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1382 - دوره:71 - شماره:1


  tick  اثر دما در جوانه زنی، رشد شعاعی میسلیوم و بیماری زایی جدایه های قارچ (Beauveria Bassiana (Balsamo) Vuillemin (Deut., Moniliacceae روی کرم ساقه خوار نواری برنج - صفحه:123-138

  tick  ارزیابی و تعیین قدرت رقابتی گندم در برابر علف هرز چاودار (Secale Cereale L) با استفاده از مدل عکس عملکرد در منطقه کرج - صفحه:43-56

  tick  بررسی برخی از ویژگیهای زیست شناختی زنبور پارازیتوئید لاروهای کامل کرم سیب - صفحه:113-122

  tick  بررسی تاثیر ترکیبات غذایی و رطوبت دانه روی ترجیح غذایی سوسک چهار نقطه ای حبوبات - صفحه:27-42

  tick  بررسی روند تغییرات فصلی وزن تر، خشک و مقدار آب در سن معمولی گندم در اماکن تابستان و زمستان گذرانی - صفحه:69-78

  tick  بررسی میزان شکارگری سن روی کرم سبز برگ خوار برنج در شرایط گلخانه و مزرعه - صفحه:57-68

  tick  زیست شناسی آفت جدید پشه گلابی در ایران - صفحه:103-112

  tick  شناسایی و توصیف تعدادی از دوبالان زیان آور قارچ خوراکی دکمه ای در منطقه کرج - صفحه:91-102

  tick  مقایسه روشهای مختلف ارزیابی مقاومت به Cercospora Beticola در چغندر قند تحت شرایط مزرعه، گلخانه و آزمایشگاه - صفحه:1-26

  tick  واکنش تابعی سه گونه کفشدوزک شکارگر روی تراکم جمعیت عسلک پنبه - صفحه:79-90
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved