>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین درصد ریزش میوه از هفت رقم درخت بادام با استفاده از یک تکاننده مکانیکی و تعیین ارقام مناسب برای برداشت ماشینی  
   
نویسنده زابلستانی مسعود ,مبلی حسین ,علیمردانی رضا ,محتسبی سعید ,وزوایی علی
منبع تحقيقات مهندسي كشاورزي - 1382 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:33 -44
فایل تمام متن
چکیده    یک ازمایش فاکتوریل 4×4×7 در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار برای تعیین دامنه و بسامد ارتعاش مناسب که بیشترین درصد ریزش میوه و کمترین آسیب به درخت را داشت و ارقام مناسب برای برداشت ماشینی در 7 رقم بادام انجام شد . چهار سطح دامنه ارتعاش ( 10 ، 20 ، 30 و 40 میل یمتر ) و 7 سطح بسامد ارتعاش (10 ، 15 ، 20 و 25 هرتز ) در 7 رقم درخت بادام ( شکوفه ، نون پاریل ، آذر ، حریر ، فرانیس ، a200,a230) مورد ارزیابی قرار گرفتند . درختان با استفاده از یک دستگاه تنه تکان ‌تکانده شدند . آزمونها در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی اقع در 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان تبریز به انجام رسید . تجزیه و تحلیل واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که دامنه و بسامد ارتعاش میزان درصد ریزش میوه افزایش می یابد، بهترین درصد ریزش میوه در مدت کمتر از 10 ثانیه با جابجایی 40 میلی متر و بسامد 20 هرتز بوده است . نتایج همچنین نشان داد که بیشترین میزان ریزش میوه برای رقم حریر و کمترین مقدار ریزش میوه برای رقم شکوفه حاصل گردید . به نظر می رسد رقم های حریر ، فرانیس ، نون پاریل و آذر برای برداشت مکانیکی مناسب می باشند .
کلیدواژه درصد ریزش ، درخت بادام ، تکان دهنده بادام ، دامنه ارتعاش ، بسامدارتعاش .
آدرس مرکز تحقیقات کشاورزی استان آدربایجان شرقی, تحقیقات فنی و مهندسی, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی, مهندسی ماشینهای کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی, مهندسی ماشینهای کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده کشاورزی, باغبانی, ایران, دانشگاه تهران, علوم باغبانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved