>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر طول بستر گیاه نی بر استهلاک انرژی پتانسیل موج در ساحل رودخانه  
   
نویسنده مسجدی علیرضا ,موسوی جهرمی حبیب
منبع تحقيقات مهندسي كشاورزي - 1382 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:21 -32
فایل تمام متن
چکیده    استفاده از پوشش گیاهی به منظور حفاظت و پایداری سواحل رودخانه ها از جمله مسائلی است که از جنبه های علمی ، فنی ، اقتصادی و زیباسازی ان مورد توجه می باشد.این شیوه از جمله روشهائی است که به طور طبیعی قابلیت تجدید حیات و بازسازی خود را دارد . هدف از این تحقیق ، بررسی آزمایشگاهی میزان استهلاک انرژی موج توسط گیاه نی می باشد . تعداد کل آزمایشهای انجام شده در این تحقیق در حدود 80 مورد آزمایش بر روی گیاه نی است . این تحقیق بااستفاده از کانال موج با طول 8 متر ،‌عرض 5/0 متر و ارتفاع 8/0 متر در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است .کلیه آزمایش ها با استفاده از امواج منظم انجام شده اند . امواج با طول موجهای 0/1، 5/1 ، 0/2 ، 5/2 ، 0/3 ، 5/3 متر وارتفاعمتفاوت ، در آب با عمق 5/0 متر به طرف نی ها رانده شده و عملکرد هیدرولیکی نی ها در مقابل امواج در فلوم موج مورد بررسی و نتایح مورد بررسی قرار گرفته است . با انجام تحلیل های ابعادی ابتدا روابطی بین پارامترهای برقرار وسپس با توجه به نتایج حاصل از بررسی های آزمایشگاهی معادله تجربی جهت تعیین ضریب عبور موج ارائه گردیده است . آنگاه ضمن مقایسه این دست آورد با نتایج حل دقیق و همچنین اندازه گیری های آزمایشگاهی میزان انطباق هر یک از نتایج با یکدیگربا استفاده از روش تطابق منحنی curve fitting مشخص شد . با توجه به نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده و همچنین معادل تجربی ارائه شده در این تحقیق و مقایسه نتایج می توان نتیجه گرفت که با افزایش طول بستر نی ،ضریب عبور موج به صورت غیر خطی کاهش می یاید .
کلیدواژه آبراهه ها ،‌استهلاک انرژی، حفاظت سواحل ، نی ، طول بستر .
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, واحد علوم و تحقیقات, آبیاری, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده مهندسی علوم آب, آبیاری و آبادانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved