>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی   
سال:1393 - دوره:18 - شماره:47


  tick  ارزیابی ارزش علمی و ارزش افزوده مکان ژیومورفیک تالاب های پل دختر - صفحه:1-21

  tick  ارزیابی الگوهای مکان یابی بیمارستان ها در شهر تبریز - صفحه:23-53

  tick  بررسی تغییرات کاربری زمین شهری از طریق مصوبات کمیسیون ماده پنج (مطالعه موردی شهر رشت) - صفحه:171-195

  tick  بررسی تغییرات مجرا و فـرسایش کناره ای در رودخانه گاماسیاب از سال 1334 تا 1389 - صفحه:109-132

  tick  بررسی نقش ویژگی های فردی در میزان دلبستگی کاربران به فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان خیام در قزوین) - صفحه:55-69

  tick  تحلیل فضایی شـاخص های اشتغال با استفاده از تحلیل عاملی و تـحلیل خوشه ای (نمونه موردی شهرستان های استان اصفهان) - صفحه:197-213

  tick  تحلیلی بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبتنی بر رویکرد Cds با استفاده از نرم-افزار Super Decisions (مطالعه موردی: کلان شهر رشت) - صفحه:71-108

  tick  مطالعه ویـژگی های اقلیمی استان های کرمانـشاه و کردسـتان بر مبنای تحلیل های عاملی و خوشه ای - صفحه:215-233

  tick  پهنه بندی زمین برای توسعه شهری بخش مرکزی منطقه آزاد ارس با استفاده از مدل Ahp - صفحه:149-169

  tick  پهنه بندی و مکان یابی دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز) - صفحه:133-148
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved