>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی   
سال:1397 - دوره:22 - شماره:64


  tick  ارزیابی حوضه های آبخیز استان کردستان از منظر تکتونیک فعال با رویکرد کمی-مقایسه ای مبتنی بر تحلیل شبکه زهکشی - صفحه:289-310

  tick  ارزیابی شاخص های تراکم شهری در امکان سنجی استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی با استفاده از Gis (مطالعه موردی منطقه 4 اهواز) - صفحه:103-127

  tick  ارزیابی و تحلیل توسعه پایدار روستاهای پیرامونی کانون های گردشگری در ناحیه اردبیل - صفحه:169-188

  tick  بررسی بارش های همرفتی بهاری شمال غرب ایران با استفاده از شاخص های ناپایداری(مطالعه موردی ایستگاه تبریز) - صفحه:129-147

  tick  بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییرات زمانی و مکانی تغذیه آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج - صفحه:59-79

  tick  بررسی تغییرات زمانی-مکانی ساعات آفتابی در ایران - صفحه:229-246

  tick  بررسی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری (مطالعه موردی : گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تبریز) - صفحه:19-33

  tick  بررسی پلان قوسی و تنوع در شاخص سینوسی رودخانه کلیبر چای - صفحه:81-101

  tick  تحلیل الگوهای همدیدی منجر به بارش‌های زودرس جنوب و جنوب غرب ایران طی دوره آماری (2015-1979) - صفحه:247-266

  tick  تحلیل همدید الگوی جوی فراگیرترین روز سرد ایران طی سال های 1339 تا 1388 - صفحه:211-228

  tick  رویکرد سناریو محور در مدلسازی توسعه شهری(مطالعه موردی شهر ساری) - صفحه:267-287

  tick  سنجش اعتبار و پایایی مقیاس سازه هویت شهری(پژوهشی در میان شهروندان شهر تبریز) - صفحه:189-210

  tick  سنجش و پهنه بندی کیفیت محیط مناطق شهری در بافت میانی مناطق شهری، با استفاده از مدل Ahp و شاخص همپوشانی وزنی، مطالعه موردی بافت میانی شهر تبریز - صفحه:1-18

  tick  مکانیابی بهینه و ساماندهی فضایی – مکانی بیمارستان‌ها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis)(مورد مطالعه: شهر اهواز) - صفحه:35-57

  tick  واکاوی همدیدی-ترمودینامیکی بارش‌های سنگین غرب و جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 12 تا 15 آوریل 2016) - صفحه:149-167
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved