>
Fa   |   Ar   |   En
   شیوع مصرف سیگار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان   
   
نویسنده قدسی حسن ,مختاری لاکه نسرین ,اسیری شهلا ,کاظم نژاد لیلی احسان
منبع Journal Of Holistic Nursing And Midwifery - 1391 - دوره : 22 - شماره : 1 - صفحه:38 -43
چکیده    مقدمه: استعمال سیگار یکی از مهمترین عوامل خطر در بروز بیماریهای غیر واگیر می باشد. دوران دانشجویی با توجه به ویژگیهای خاص خود از دیدگاه سیاستگزاران سلامتی از جایگاه ویژه ای به منظور پیشگیری از مصرف سیگار برخوردار است.هدف: این مطالعه با هدف تعیین شیوع مصرف سیگار در دانشجویان علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن انجام شده است.روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1389 بر روی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان که به روش نمونه گیری منظم سیستماتیک انتخاب شدند انجام شد. داده ها به کمک پرسشنامه ای که مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و خصوصیات مصرف سیگار دانشجویان بود جمع آوری گردید و سپس با کمک نرم افزار spss و آزمونهای آماری کای دو و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد 51 نفر(23%) در زمان انجام پژوهش سیگاری بودند. سن(32/1or=)، داشتن دوستان صمیمی سیگاری (36/3or=) و تحصیلات بالاتر مادر(5/7or=) بیشترین ارتباط را با سیگار کشیدن نشان دادند.نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای مصرف سیگار در دانشجویان و با در نظر گرفتن عوامل مرتبط با مصرف سیگار در دانشجویان ضرورت اجرای برنامه های آموزشی و مداخلات مناسب در سطح دانشگاهها منطقی به نظر می رسد.
کلیدواژه استعمال دخانیات ,دانشجویان علوم پزشکی ,شیوع
آدرس دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved