>
Fa   |   Ar   |   En
   میزان رعایت بهداشت دست توسط پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان  
   
نویسنده زندیه میترا ,برزو رضا
منبع Journal Of Holistic Nursing And Midwifery - 1391 - دوره : 22 - شماره : 1 - صفحه:23 -29
چکیده    مقدمه: عفونت های ناشی از مراقبت(hcais) از چالشهای مراکز درمانی است. برای کاهش وقوع این عفونت ها موثرترین، ساده ترین و کم هزینه ترین راه، رعایت بهداشت دست توسط پرسنل ارایه دهنده مراقبت، شناخته شده است. در اتاق های عمل انجام پروسیجرهای جراحی بیماران را بیشتر در معرض عفونت قرار می دهد و لذا رعایت بهداشت دست در پیشگیری از عفونت بیمارستانی در این بخش حایز اهمیت است.هدف: هدف این مطالعه میزان رعایت بهداشت دست توسط پرسنل اتاق عمل بـیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.روش کار: مطالعه بر روی تمام پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات چک لیستی شامل10 مورد مربوط به تمام جنبه های رعایت بهداشت دست تیم جراحی تنظیم شد و هریک از افراد جامعه پژوهش 4 بار و جمعاٌ 296 مورد، تحت مشاهده قرار گرفتند. نتایج: میانگین امتیازات بهداشت دست(3/61%) امتیاز کامل و میزان رعایت در اکثر واحدهای پژوهش(53%) متوسط بود و امتیاز آن به تفکیک در بیمارستان فوق تخصصی، زنان و قلب به ترتیب(1/60%)، (5/64%) و(3/62%) امتیاز کامل بود. تفاوت مشاهده شده میانگین امتیازات در بیمارستانهای مختلف، نوع عمل جراحی و درجه تحصیلی پرسنل معنی دار نبود. کمترین مواردی که در بهداشت دست رعایت می شد، شستشوی دست ها با آب و صابون قبل(4/4%) و بعد(5/12%) از مراقبت و شستشوی دست ها پس از خروج دستکش از دست(8/10%) بود، بعلاوه اکثریت(9/67%) حین مراقبت از بیمار دستکش می پوشیدند.نتیجه گیری: در این بررسی میزان رعایت بهداشت دست بیش از50%(3/61%) امتیاز کامل بود، ولی آنچه که قابل توجه است عدم شستشوی دست با آب و صابون قبل و پس از مراقبت( با اینکه این مورد از مهمترین و موثرترین روش های پیشگیری از انتقال میکروارگانیسم ها هستند) و استفاده از دستکش برای مراقبت از بیمار است. همچنین به لحاظ اهمیت رعایت همه جانبه بهداشت دست ضروری است تمهیداتی در جهت رعایت کامل این اقدام مهم صورت گیرد و موانع اجرایی آن برطرف شود.
کلیدواژه وضعیت بهداشتی ,انتشار عفونت ,کنترل عفونت ,اقدامات عمل جراحی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی همدان, دانشگاه علوم پزشکی همدان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دانشگاه علوم پزشکی همدان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved