>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1393 - دوره:16 - شماره:3


  tick  ارتباط بین فریتین سرم با سندرم متابولیک در بزرگسالان شهر خرم آباد - صفحه:54-61

  tick  بررسی اثر کفش طبی با راکر پاشنه تا پنجه بر روی گشتاورهای وارد بر مفصل مچ پا و پارامترهای فضایی و زمانی راه رفتن در دانشجویان دختر - صفحه:102-111

  tick  بررسی اثر نانو ذره اکسید روی 20 نانومتری بر روی تغییرات آنزیمی و بافتی کبد موش باردار نژاد Nmri - صفحه:85-92

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک نارسایی مزمن و انتهایی کلیه و عوامل خطر آن در بیماران دیالیزی استان لرستان - صفحه:44-53

  tick  بررسی تغییرات وزن، سطح سرمی قند خون ناشتا و استرس در دوره ی امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی (91-90) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان - صفحه:5-21

  tick  بررسی شیوع نگرش های مربوط به کنترل وزن و اختلالات خوردن و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در دختران نوجوان دانش آموز - صفحه:78-84

  tick  بررسی مقایسه فرآیند فتوکاتالیستی سیلیکا- اکسید روی با فرآیند فتوکاتالیستی اکسید روی در رنگبری و حذف Cod - صفحه:34-43

  tick  تعیین میزان مایکوتوکسین زیرالنون در آرد نانوایی های شهر خرم آباد به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - صفحه:70-77

  tick  راهکارهای ارتقا کیفیت مراقبتهای حین زایمان - صفحه:22-33

  tick  مطالعه اثر حفاظتی میکروامولسیون عصاره هیدروالکلی مریم نخودی بر روی سمیت کبدی ناشی از بروموبنزن در موش سفید کوچک - صفحه:94-101

  tick  معرفی دختر مبتلا به سندرم استورج وبر همراه با بدشکلی استخوانی در ناحیه دهان- فک بالا- صورت - صفحه:112-117

  tick  مقایسه توجه انتخابی بین بیماران افسرده، وسواسی، اضطرابی و افراد عادی - صفحه:62-69
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved