>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1385 - دوره:8 - شماره:1


  tick  ارزیابی قدرت اثر بخشی ضدعفونی کننده ها و آنتی سپتیک های مورد مصرف در بیمارستانهای آموزشی - صفحه:43-52

  tick  بررسی اثر انالاپریل بر نوروپاتی دیابتی در موش صحرائی - صفحه:3-12

  tick  بررسی ارزش سطح سرمی Afp (آلفا فیتوپروتئین) در بیماران ناقل Hbs Ag برای تشخیص هپاتوسلولار کارسینوما - صفحه:85-90

  tick  تاثیر میدان مغناطیسی زمین بر عملکرد دستگاه های تصویربرداری پزشکی هسته ای - صفحه:37-42

  tick  رابطه بین الکل، عوامل غذایی در زیر قسمتهای آناتومیک روده بزرگ؛ یک مطالعه اکولوژیک - صفحه:53-60

  tick  شناسایی سویه های O157: H7 مولد شیگاتوکسین اشریشیا کلی (Stec) جدا شده از نمونه های مدفوع و ادرار بیماران به روش Multiplex Pcr - صفحه:21-28

  tick  مطالعه آثار فوتوالکترون تراپی بر روی سلول های سرطانی انسانی - صفحه:79-84

  tick  مقایسه تاثیر دکستروز 10% با اکسی توسین 40 واحد در لیتر در جمع شدن رحم پس از سزارین - صفحه:13-20

  tick  مقایسه نمره “آپگار دقیقه” 5 و 10 نوزادان متولد شده به روش زایمان بی درد به روش تسکین وریدی و سزارین - صفحه:67-72

  tick  میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دانش آموز دبیرستانی در مورد بهداشت دوران قاعدگی - صفحه:73-78

  tick  میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسدآبادی تبریز - صفحه:61-66

  tick  هتروزیگوسیتی دو گانه تالاسمی بتا و هموگلوبین S در بیماران تالاسمی ماژور استان لرستان - صفحه:91-95

  tick  پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 10-7 ساله استان لرستان - صفحه:29-36
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved