>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های enolase3، cavolin3 و سطوح پلاسمایی آنزیم sgot در بافت قلبی رت‌های نر مبتلا به کبد چرب مدل (استئاتوزیس)  
   
نویسنده م میرزاییان الهام ,روزبیانی مانیا ,شیروانی حسین
منبع يافته - 1399 - دوره : 22 - شماره : 3 - صفحه:108 -117
چکیده    مقدمه: تمرینات تناوبی پرشدت، روشی تمرینی است که با توجه به زمان کوتاه و حجم کم، در سال های اخیر به عنوان تمرین با آثاری به مراتب موثرتر از تمرینات سنتی هوازی معرفی شده است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های3 enolas ،3 cavolin و سطوح پلاسمایی آنزیم sgot در بافت قلبی رت های نر مبتلابه کبد چرب (مدل استئاتوزیس) انجام شد.مواد و روش ها: نمونه آماری شامل 48 عدد رت نر نژاد ویستار (در 2 مدل سالم و مبتلابه کبد چرب) با سن 5 هفته و وزن 200250 بوده و شرایط یکسان (12:12 تاریکی و روشنایی، دمای 2 ±22 درجه سانتی‌گراد، رطوبت 5060 درصد رطوبت 51 درصد)، در قفس نگهداری شدند ارزیابی بیان ژن‌های با استفاده از تکنیک pcr real time و ارزیابی آنزیم sgot با استفاده از کیت‌های تشخیصی شرکت ziestchem انجام شد. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های t مستقل، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت و داده ها با نرم افرار spss نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با توجه به نتایج، میزان بیان ژن‌هایenolase3 و caveoli 3 و نیز بیان آنزیم sgot در رت های گروه بیمار نسبت به رت های گروه سالم افزایش یافته است .5)/p< .) که با توجه به سطح معنی‌داری به‌دست‌آمده، این اختلاف معنی‌دار بود.بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های3 enolase،3 cavolin و سطوح پلاسمایی آنزیم sgot در بافت قلبی رت های نر مبتلابه کبد چرب (مدل استئاتوزیس) تاثیر دارد و می تواند به عنوان یک روش تمرینی برای پیشگیری و درمان بیماری های قلبی و عروقی ، کبد چرب ،چاقی هم چنین دیابت استفاده شود .
کلیدواژه ژن 3 enolase، آنزیمsgot، ورزشhiit
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی, پژوهشکده سبک زندگی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved