>
Fa   |   Ar   |   En
   همراهی عفونت هلیکوباکتر پیلوری و ژیاردیا در کودکان با دل درد مزمن  
   
نویسنده شهرکی توران ,شهرکی منصور ,سلیمانی غلامرضا ,اسلامی امید
منبع يافته - 1397 - دوره : 20 - شماره : 3 - صفحه:59 -66
چکیده    مقدمه: دل درد مزمن یکی از علائم شایع در دوره کودکی میباشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی هلیکوباکترپیلوری و ژیاردیا در کودکان با دل درد مزمن و بررسی برخی از فاکتورهای خطر در هر دو عفونت بود.مواد و روش ها : در یک مطالعه موردشاهدی 50 کودک علامت دار و 50 کودک سالم در مرکز تخصصی کودکان در زاهدان، ایران در طی سالهای 13951394 مورد بررسی قرار گرفتند. همه کودکان بیمار علائم گوارشی داشته و تحت آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش قرار گرفتند. کودکان در هر دو گروه از نظر تعیین آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکتر و حضور ژیاردیا در نمونه میکروسکوپی مورد آزمایش قرار گرفتند. فاکتورهای خطر در هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه ثبت شد.یافته ها : 100 کودک در محدوده سنی 3.7 ± 6.2 (58 مورد دختر) در مطالعه وارد شدند. آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکتر در 32 (64%) گروه بیمار و 10 (20%) گروه کنترل مثبت بود که اختلاف قابل ملاحظه ای را نشان داد. هم چنین کلونیزاسیون معده با عفونت هلیکوباکترپیلوری در 46 مورد (92%) مثبت بود. ژیاردیا در 12 % و 6 % گروه بیمار و کنترل بترتیب مثبت بود. همراهی عفونت هلیکوباکتر و ژیاردیا در 8% بیماران و 2% گروه یافت شد که از نظر آماری اختلاف قابل توجهی را نشان داد. تفاوتی بین گروهها از نظر عوامل خطر بجز استفاده از رختخواب مشترک در قیاس با گروه کنترل مشاهده نگردید.بحث و نتیجه گیری : همراهی عفونت هلیکوباکترپیلوری و ژیاردیا در کودکان با دل درد مزمن در مقایسه با کنترل بیشتر است. توجه بیشتر به مسائل بهداشتی در منطقه پیشنهاد می شود.
کلیدواژه هلیکوباکتر پیلوری، ژیاردیا، دل درد مزمن
آدرس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشکده پزشکی، عضو مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان, گروه اطفال, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشکده پزشکی و عضو مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان, گروه تغذیه و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, دانشکده پزشکی، عضو مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان, گروه اطفال, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده بهداشت, گروه علوم بهداشتی و تغذیه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved